Pre postavljanja na novu bocu, poželjno je oprati dozator tekućom vodom;
napuniti i isprazniti dozator nekoliko puta, aktiviraju
ći plastni ili metalni sakupljač kapljica.
Obrisati dozator sa spoljne strane mekom krpom.

Kada se koriste pi
ća sa povišenim sadržajem šećera, obavezno oprati

dozator svaki put kada se počinje koristiti nova boca.

Nikad ne ostavljati dozator izvan upotrebe, a da pre toga nije dobro opran.

Ako su dozatori koriš
ćeni u prostorijama u kojima se temperatura menja preko noći,

naročito zimi, preporučuje se skidanje boca sa nosača, uspraviti boce ostavljajući

dozatore na bocama te ih ponovno postaviti na mesto sledeće jutro.

Maksimalna temperatura vode za pranje: 40°